Home > Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„RÓWNY START”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ”Równy Start”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (KRS) i posiadającym osobowość prawną.
2.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – „Serafitki” w Poznaniu, przy ulicy Św. Rocha 13.
3. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność  na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Równy Start”.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§ 6

Cele Stowarzyszenia obejmują:
a)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
b)    ochronę i promocję zdrowia;
c)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
d)    działalność edukacyjną;
e)    działalność charytatywną.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a)    wspierania działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Poznaniu prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitki”;
b)    organizowania i prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych;
c)    organizowania i prowadzenia działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
d)    organizowania pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
e)    organizowania pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
f)    organizowania pomocy charytatywnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
g)    prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a)    organizowania i prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych;
b)    organizowania i prowadzenia działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
c)    organizowania pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
d)    organizowania pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
e)    organizowaniu pomocy charytatywnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
f)    prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 8

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie może:
a)    zakładać i prowadzić placówki oświatowe, rehabilitacyjne i sportowe,
b)    organizować bazę lokalową i materialną dla prowadzenia placówek.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2.Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne dla działalności Stowarzyszenia.
2.  Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

 

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:
a)    wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
b)    czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
c)    uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d)    otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)    aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
b)    przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c)    regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 16

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

§17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)    zgonu członka;
b)    skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
c)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
d)    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
e)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

 

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władze Stowarzyszenia tworzą:
a)    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
b)    Zarząd;
c)    Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 21

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
a)    uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
b)    ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
c)    ustalanie wysokości składki członkowskiej;
d)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
e)    podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
f)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
g)    rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
h)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
i)    rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi po upływie kadencji;
j)    rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 22

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest, co najmniej raz w roku.

 

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a)    z własnej inicjatywy lub
b)    na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub
c)    na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie, – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 26

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz czterech członków Zarządu w tym z-cy Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
4. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 27

Do uprawnień Zarządu należy:
a)    organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
b)    podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
c)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
d)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
e)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 28

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 29

1. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)    nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 31

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
b)    przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
c)    przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
d)    sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
e)    delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 33

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 34

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów z kraju i zagranicy, dochodów z odpłatnej działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiorek i imprez publicznych, odsetek bankowych, papierów wartościowych, subwencji i dotacji.

 

§ 35

 Nie jest dopuszczalne:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów i pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym statutem;
d) zakup przez Stowarzyszenie, na szczególnych zasadach, towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 37

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają dwóch podpisów: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.
2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 39

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.