Home > Statut ośrodka

STATUT

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Bł. Sancji Szymkowiakw Poznaniu

 

 • 1

Postanowienia ogólne

1.Ośrodek przyjmuje nazwę:

Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy

 1. Bł. Sancji Szymkowiakw Poznaniu
 2. Adres Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego:
 3. Św. Rocha 16 A 61-142 Poznań
 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy im Bł. Sancji Szymkowiak , zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką niepubliczną.
 2. Osobą prowadzącą placówkę jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ RÓWNY START” w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Św. Rocha 13.
 3. Nazwa Ośrodka jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Ośrodek finansowany jest z subwencji budżetowych UM Poznania, na podstawie wniosku osoby prowadzącej .
 5. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty.
 7. Ośrodek jest placówką koedukacyjną.

 

 • 2

Zadania Ośrodka.

 1. Celem pracy Ośrodka jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosowanie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

 1. Szczegółowe zadania pracy rewalidacyjno-wychowawczej i opiekuńczej wynikają z zadań pedagogiki specjalnej i są dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków i stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

 

 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 • realizacji działalności statutowej, zapewnienia każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju       organizacyjnego,
 • współdziałanie wszystkich pracowników w realizacji celów Ośrodka,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi kształcenia specjalnego,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami,
 • organizowanie i udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu włączenia ich w proces rewalidacyjno-wychowawczy,

9) współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi         organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,        dzieci i młodzieży, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dla        podnoszenia efektywności pracy rewalidacyjnej Ośrodka.

 1. Szczegółowe zadania Ośrodka określają: plan pracy Ośrodka, program profilaktyczno-wychowawczy, indywidualne programy zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. W Ośrodku organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Szczegóły określa Regulamin WWRD

 

 1. Ośrodek zapewnia:

1) wychowankom z niepełnosprawnością w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub zespołach oraz w innych zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i rewalidacji – w tym ruchowej, rekreacyjnych;

2)  wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego terapeutycznego,  uwzględniającego podstawę programową kształcenia specjalnego;

3) dzieciom objętym wczesnym wspomaganiem Ośrodek zapewnia zajęcia pobudzające rozwój  psychoruchowy i społeczny, zgodnie z zaleceniami określonymi w opinii;

 1. Ośrodek poprzez konsultacje, warsztaty umiejętności i grupy wsparcia wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji:

1) opiekuńczej;

2) wychowawczej;

3) edukacyjnej;

 

 1. W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami działającymi na rzecz wychowanków.
 2. Ośrodek prowadzi w szczególności:
 • księgę wychowanków,
 • dzienniki zajęć dla każdej grupy wychowawczej,
 • dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • dzienniki innych zajęć,
 • dziennik psychologa

 

 1. Dla każdego wychowanka prowadzi się odpowiednio w szczególności:
 • dokumentację w ramach akt osobowych,
 • dokumentację medyczną,
 • dla wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – indywidualny program zajęć i zeszyt obserwacji,
 • dla wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 • karty rehabilitacyjne
 1. Indywidualny program zajęć oraz indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowują nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, we współpracy z rodzicami, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.

 

 1. Indywidualny program zajęć zawiera w szczególności:
 • cele realizowanych zajęć,
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć,
 • zakres współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika zajęć.

 

 1. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 • zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),
 • zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja),
 • podejmowania aktywności własnej (niekierowanej),
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji,
 • współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania,
 • opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),
 • dominującego nastroju i emocji,
 • gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów),
 • umiejętności w zakresie samoobsługi,

10) udziału w czynnościach porządkowych,

11) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują     te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu),

12) sposobów komunikowania się,

13) innych istotnych zachowań.

 

 1. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym indywidualnego programu zajęć, programu edukacyjno – terapeutycznego, nauczyciele dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika ww. zajęciach oraz w miarę potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

 

 • 3

Organy Ośrodka.

 1. Dyrektor
 2. Rada pedagogiczna
 3. Zarząd Stowarzyszenia „ Równy Start” powołuje dyrektora Ośrodka, który:

 

1) kieruje bieżącą działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) współdziała w dobrze rozumianym interesie wychowanka  z radą pedagogiczną oraz   ogółem rodziców (opiekunów prawnych);

3)dysponuje środkami określonymi w planie budżetowym przekazanym przez jednostkę finansującą placówkę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) sprawuje nadzór pedagogiczny;

5) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz realizuje uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

6) wykonuje zadania związane z uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego;

7) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) przygotowuje arkusz organizacji ośrodka i przedstawia go do zatwierdzenia  osobie prowadzącej

9) ustala zakres czynności stałych prac i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego;

10) dyrektor może skreślić wychowanków z listy uczęszczających do ośrodka;

11) dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w ośrodku pracowników pedagogicznych i administracyjno- obsługowych;

12) zatrudnia zgodnie z kwalifikacjami  i zwalnia wszystkich pracowników;

13) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

14) stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy,

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia „Równy Start” ma prawo odwołać dyrektora w razie:

1) złożenia przez dyrektora rezygnacji poprzez wypowiedzenia umowy o pracę;

2)  ustalenie przez Stowarzyszenie „ Równy Start” negatywnej oceny pracy lub

negatywnie wykonywanych zadań określonych niniejszym Statutem;

3)  w przypadku szczególnie uzasadnionym Stowarzyszenie „ Równy Start”

może  odwołać dyrektora bez wypowiedzenia umowy o pracę;

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy pedagogiczni. Zasady działania Rady Pedagogicznej określa oddzielny Regulamin.

 

 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 

 • podejmowanie uchwał w sprawie plany pracy Ośrodka, programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • opiniowanie w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Ośrodka.

 

 1. Organy wyżej wymienione współdziałają ze sobą tak, aby przede wszystkim:

1) działały w interesie wychowanka;

2) uzupełniały się nawzajem;

3) gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji    w ramach swoich kompetencji;

4) zapewniały wiarygodny bieżący przepływ informacji pomiędzy organami ośrodka w     podejmowanych działaniach;

 

 • 4

Organizacja pracy Ośrodka.

 

 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankiem jest grupa wychowawcza
 2. W ramach grupy wychowawczej liczba wychowanków wynosi:

1) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim  do 4 osób;

2) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – od 6 do 8 osób, z tym że w przypadku współwystępującego autyzmu –  od 2 do 4 osób;

 1. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
 2. W Ośrodku do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.
 3. Ośrodek zapewnia:
 • wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
 1. udział w zajęciach:

rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach,

terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków, rekreacyjnych,

 1. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w formach określonych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
 1. kształcenie specjalne,
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w formach określonych w przepisach
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 3. Udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych wychowanków z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem       szkolnym lub obowiązkiem nauki uznaje się ze spełnianie tych obowiązków.
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzą nauczyciele.
 6. Kształcenie specjalne wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy:

1) 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;

2) 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

10.Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

 1. Czas pracy Ośrodka wynosi 8 godzin dziennie.
 2. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 3. Tygodniowy czas pobytu wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wynosi :

1) 20 godzin, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych;

2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie-w przypadku zajęć indywidualnych;

 1. Tygodniowy czas pobytu wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

1) uzależniony jest od realizowanego programu edukacyjnego i terapeutycznego;

 1. Godzina zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych trwa 60 minut.
 2. Tygodniowy czas pracy nauczyciela w Ośrodku wynosi 30 godz. dydaktycznych.

 

 

 • 5

Wychowankowie Ośrodka

 

 1. Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb poprzez specjalistyczną opiekę wychowawczą i terapeutyczną.

2.Wychowanek ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo rewalidacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy;

2) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

4) uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie rewalidacyjno- wychowawczym;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 

 

 • 6

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków , wynikających przede wszystkim z : niepełnosprawności, choroby przewlekłej, zaburzeń psychicznych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskowych.
 2. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor Ośrodka.
 3. W Ośrodku funkcjonuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Szczegóły udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa odrębny Regulamin

 

 • 7

Pracownicy i ich zadania.

 

1.W Ośrodku zatrudnia się:

 • pracowników pedagogicznych: pedagogów, psychologa, specjalistów
 • pracowników administracyjnych i obsługi.

 

 1. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
 2. Szczegółowe zasady świadczeń wolontariuszy określa odrębny Regulamin
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym pracowników pedagogicznych zatrudnionych w niepublicznych placówkach
 4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają szczegółowo przepisy Kodeksu Pracy, oraz innych Regulaminów obowiązujących w Ośrodku.

 

 • 8

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. 1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mają prawo do:
 • zapoznania się ze Statutem i Regulaminami Ośrodka,
 • zapoznania się z programem profilaktyczno-wychowawczym i uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w procesie rewalidacji ich dziecka,
 • włączenia się w proces rewalidacyjno-wychowawczy dotyczący ich dziecka,
 • uczestniczenia w spotkaniach zespołów, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków, w przypadku uznania, że są naruszone prawa ich dziecka, mogą wnieść skargę do dyrektora Ośrodka. Procedura składania skarg określona została w odrębnym Regulaminie.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mają obowiązek:
 • włączenia się w proces rewalidacyjno-wychowawczy ich dziecka,
 • uczestniczenia w zorganizowanych spotkaniach dla rodziców,
 • współpracy z Ośrodkiem w sprawach dotyczących ich dziecka,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do Ośrodka.

 

 • 9

Zasady rekrutacji i skreśleń.

 1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 2. W ramach wczesnego wspomagania do Ośrodka przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydanym przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 3. Przyjęcie do Ośrodka następuje na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Przyjęcie wychowanka do Ośrodka może nastąpić w każdym dniu rozpoczętego roku szkolnego z dowolnego obwodu szkolnego.
 5. Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku:

1) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów;

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji do Ośrodka określa odrębny Regulamin
 • 10

Postanowienia końcowe.

1.W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Sprawy organizacyjne i inne, nie uwzględnione w Statucie Ośrodka są zawarte w regulaminach Ośrodka.
 2. Zmiany i uzupełnienia Statutu dokonuje na wniosek dyrektora Ośrodka prezes Stowarzyszenia „Równy Start”.
 3. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę i siedzibę Ośrodka.
 5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 6. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Z dniem podpisania niniejszego Statutu traci moc statut z dnia 1.09.2015r

 

 1. Statut wchodzi w życie 10.11.2017r

 

Poznań, dnia 10.11.2017r.